398/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างย้ายแนวสายระบบระบบสื่อสาร หน้าปั้ม ปตท.  จากคุณ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 29 พฤษภาคม 2557  เวลา: 14:31:07  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-398-2557.pdf

     397/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  งานปรับปรุงสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จากคุณ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 28 พฤษภาคม 2557  เวลา: 15:29:41  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-397-2557.pdf

     396/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4  จากคุณ: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่: 22 พฤษภาคม 2557  เวลา: 15:16:12  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-396-2557.pdf

     395/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอย และฝั่งสวนดอก  จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่: 15 พฤษภาคม 2557  เวลา: 16:42:14  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-395-2557.pdf

     394/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  ประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย  จากคุณ: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 15 พฤษภาคม 2557  เวลา: 13:53:58  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-394-2557.pdf

     393/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง  จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 12 พฤษภาคม 2557  เวลา: 11:02:28  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-393-2557.pdf

     392/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด  จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 12 พฤษภาคม 2557  เวลา: 11:01:06  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-392-2557.pdf

     391/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวาทวิทยา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จากคุณ: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 30 เมษายน 2557  เวลา: 15:05:10  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-391-2557.pdf

     390/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  งานปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จากคุณ: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2557  เวลา: 15:48:40  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-390-2557.pdf

     389/2567 ข่าวประกาศร่าง TOR  เรื่อง:  ยกเลิกประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง  จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่: 24 เมษายน 2557  เวลา: 13:16:38  สถานะ: ประกาศปกติ  File: TOR-389-2557.pdf

 

<<ดูข่าวประกาศตั้งแต่ปี 2553 ทั้งหมด >>